1900 census Webster, Douglas, Iowa
Douglas Gibson family