1885 census Richland, Jackson, Iowa
Douglas Gibson family